Ci siamo « anna dot

anna dot

Ci siamo

Omaggio alle famiglie Milella e Ibrahimaij

2017
with Joan Dot.
Sound instalation at El Casino de Vic.

[CAT]
La traducció més directa de l’expressió italiana ci siamo segurament ens diria que amb aquestes paraules podem afirmar que “hi som”: nosaltres som a tal lloc, (noi) ci siamo. Tanmateix, segons el context en el qual es pronunciïn, el seu significat es modifica subtilment. D’una banda, pot usar-se per enunciar que ja gairebé arribem allà on ens dirigim, ja gairebé hi som; d’altra banda, ci siamo es pot dir per expressar confiança o suport cap a algú, per fer-li saber que estem al seu costat en un sentit de proximitat emocional, com un “nosaltres hi som”, o “estem amb tu”, “estem aquí”.

Els murs de pedra seca es consideren una de les primeres manufactures realitzades per la humanitat. Tot i que se’n troben per tot el món, corre la creença que a cap lloc n’hi ha tants com a la regió italiana de la Pulla, on es consideren patrimoni del paisatge i estan protegits per un projecte cultural del govern italià. Aquests murs eren també un dels elements més destacats en els primers mapes del territori pullès, realitzats als segles XII i XIII, quan la seva funció principal era la de separar els camps d’un propietari, dels d’un altre. Avui en dia els muri a secco pullesos són principalment treballats per persones d’origen albanès que arriben a la regió italiana i que, tenint una llarga tradició de manipulació de la pedra al seu país, esdevenen muratori.

Es diu que en l’actualitat només els albanesos saben fer els muretto a secco. La família albanesa Ibrahimaij es dediquen a la construcció de murs de pedra seca per la zona de Bari i treballen la pedra amb un martell albanès, un çekiç. Ells ens han explicat la tècnica tradicional pullesa per a la construcció d’un muretto a secco. El mur de pedra que amb en Joan Dot hem intentat construir a l’espai del Casino segueix la seva tècnica i representa un homenatge a aquesta família, així com a la família Milella, de Bari, que ci sono stato.

→ Per motius aliens a la voluntat de l’artista, el mur que es va construir al Casino el dia 14 de gener de 2017, va haver de ser desmuntat dos dies després, el dilluns 16 de gener de 2017. No es descarta la possibilitat que aquest fet convertís aquell mur en el més efímer de la història dels murs de pedra seca.

[ESP]
La traducción más directa de la expresión italiana ci siamo seguramente nos diría que con estas palabras podemos afirmar que “estamos aquí”: nosotros estamos en tal lugar, (noi) ci siamo. Asimismo, dependiendo del contexto en el cual se pronuncien, el significado se modifica sutilmente. Por un lado, puede usarse para enunciar que ya casi llegamos al lugar al que nos dirigimos, ya casi estamos ahí; por otro lado, ci siamo se puede decir para expresar confianza o soporte hacia alguien, para hacerle saber que estamos a su lado en un sentido de proximidad emocional, como un “nosotros estamos aquí”, o “estamos contigo”, “estamos aquí”.

Los muros de piedra seca se consideran una de las primeras manufacturas realizadas por la humanidad. Aunque se encuentran por todo el mundo, corre la leyenda que en ningún lugar hay tantos como en la región italiana de la Apulia, donde se consideran patrimonio del paisaje y están protegidos por un proyecto cultural del gobierno italiano. Estos muros fueron también uno de los elementos más destacados en los primeros mapas del territorio apulio, realizados en los siglos XII y XIII, cuando su función principal era la de separar los campos de un propietario de los de otro. Hoy en día los muro a secco apulios son principalmente trabajados por personas de origen albanés que llegan a la región italiana y que, teniendo una larga tradición de manipulación de la piedra en su país, devienen muratori.

Se dice que en la actualidad solo los albaneses saben hacer los muretto a secco. La família albanesa Ibrahimaij se dedican a la construcción de muros de piedra seca por la zona de Bari y trabajan la piedra con un martillo albanés, un çekiç. Ellos nos explicaron la técnica tradicional apuliesa para la construcción de un muretto a secco. El muro de piedra que con Joan Dot hemos intentado construir en el espacio del Casino sigue su técnica y representa un homenaje a esta familia, así como a la familia Milella, de Bari, que ci sono stato.

→ Por razones ajenas a la voluntad de la artista, el muro que se construyó en el Casino el día 14 de enero de 2017, tuvo que ser desmontado dos días después, el lunes 16 de enero de 2017. No se descarta la posibilidad que este hecho convirtiera el muro en el más efímero de la historia de los muros de piedra seca.

[ENG]
The literal translation of the italian phrase ci siamo would tell us that with these words we can say that “we are here”: we are in this or that place, (noi) ci siamo. However, depending on the context, the meaning of these words subtly changes. On the one hand, it can be used to announce that we have almost got to the place where we were going, we are almost there; on the other hand, ci siamo can be said to express trust or confidence to someone, to let him/her know that we are next to them in a sense of emotional closeness, like “we are here”, or “we are with you”.

The dry stone walls are considered one of the first human manufactures. Although they can be found everywhere in the world, it is said that the italian region of Apulia is the place where there are more dry stone walls of the whole planet. There they are considered cultural heritage worth being preserved by a national program made by the Italian government. These dry stone walls also were one of the most outstanding elements of the first Apulia’s maps, made between s. XII and XIII, when their main function was to distinguish the limits of the fields owned by different people. Nowadays these muro a secco are mainly build by Albanian people who get to the italian region with a long experience in stone working in their country. In Apulia they become muratori.

It is also said that currently the Albanian people are the only ones who really know how to build the muretto a secco. The Ibrahimaij family, from Albania, work on the building of dry stone walls around the city of Bari and they work with an albanian hammer. They call it çekiç. The Ibrahimaij told us the traditional apulian technique for the construction of a muretto a secco. The dry stone wall that Joan Dot and I have tried to build in the exhibition space of El Casino follows their instructions and represents a tribute to this family, as well as to the Milella’s, from Bari, who ci sono stato.

→ For reasons beyond the artist’s control, the dry stone wall that was build in El Casino on the 14th January, 2017, had to be de-build two days later, on the 16th January, 2017. The possibility that this fact turned the wall into the most ephemeral of the dry stone wall’s history isn’t rejected.

Muretto a secco

Muretto a secco

Detall muretto a secco

Detall muretto a secco

Estrats de temps en construccions pulleses (sèrie)

Estrats de temps en construccions pulleses (sèrie)

Agraïments infinits / Agradecimientos infinitos / My infinite thanks to: Domingo Milella, Giampiero Milella, Erion, Ibrahimaij Skender, Ibrahimaij Bejktulla, Joan Dot, Maria Verdaguer, Ernest Crusats, Ton Granero, Jaume Coll i Mariné, Albert Coma Bau, Isa Fontbona, Blai Marginedas, Palma Lombardo i Alba Vilamala.