Ella: allà i després « anna dot

anna dot

Ella: allà i després

2015
A project by
Estel Boada, Anna Dot and Daniel Moreno Roldán for Blueproject Foundation, Barcelona.

With the collaboration of
Caterina Almirall, as driver and curator,
Jaume Coll, as bass player,
Marc Fernández, as drummer,
Marcel Rubio, as painter.

[CAT]
El nom de “Mercè” significa “recompensa” i fa referència a les diverses aparicions marianes que han tingut lloc al llarg del temps. Una d’aquestes aparicions es va donar de manera simultània en tres localitzacions diferents la mateixa nit del 24 de setembre de 1218. La van viure 3 homes que es trobaven sols a les seves respectives cambres: el rei Jaume I, Sant Pere Nolasc i Sant Ramón de Penyafort. Aquesta aparició representa el compliment de la visita que la Mare de Déu havia promès al poble català. Fins aleshores, la visita havia restat pendent.

“Ella: allà i després” és un projecte que parteix de l’origen de la Mercè i l’espera que aquesta finalment succeïs, per visibilitzar-ne els mecanismes que sustenten la fe i treballar-los com una pràctica artística.

[ESP]
El nombre de “Mercè” significa “recompensa” y hace referencia a las diferentes apariciones marianas que han tenido lugar a lo largo del tiempo. Una de estas apariciones se dio de manera simultánea en tres lugares diferentes la misma noche del 24 de septiembre de 1218. La vivieron 3 hombres que se encontraban solos en sus respectivas cámaras: el rey Jaime I, San Pedro Nolasco y San Ramón de Penyafort. Esta aparición representa el cumplimiento de la visita que la Virgen había prometido al pueblo catalán. Hasta entonces, la visita había quedado pendiente.

“Ella: allà i després” es un proyecto que parte del origen de la “Mercè” y la espera de que finalmente sucediera, para visibilizar los mecanismos que sustentan la fe y trabajarlos como una práctica artística.

[ENG]
The name “Mercè” means “reward” and refers to the various marian apparitions that have taken place over time. One of these appearances occurred simultaneously in three different places on the same night of September the 24th of 1218. The three men who lived alone were in their respective chambers: King James I, St. Pere Nolasc and St. Ramón Penyafort. This apparition represents the fulfillment of the visit that the Virgin had promised to the Catalan people. Until then, the visit had remained pending.

“Ella: allà i després” is a project based on the origin of “Mercè” and the expectation of this finally happening, to visualize the mechanisms that sustain faith and use them as an artistic practice.