L’efecte vora « anna dot

anna dot

L’efecte vora

08/04 – 20/05/2017
Group Exhibition at Sant Andreu Contemporani:
Amine Asselman
Juan González Fornes
Julia Llerena
Amaia Molinet
Eriz Moreno
Edu Ruiz
Julia Salgueiro
Sergi Selvas

[CAT]
L’efecte vora és una noció de la biologia que serveix per anomenar el conjunt de fets que tenen lloc a partir de la trobada de dos ecosistemes radicalment diferents, com passa a la costa o allà on un camp acaba i comença un bosc. Pensem en els animals que viuen a la vora del riu. Per sobreviure, espècies com les granotes o les tortugues necessiten tant el medi aquàtic com el terrestre. Si ens preguntem de quin ecosistema formen part, si del riu o de la terra, haurem d’acceptar que aquests animals els trobem en ambdues realitats. Per què no considerem que les rutines d’aquests animals, amb els seus desplaçaments de l’aigua a la terra i de la terra a l’aigua, configuren un tercer ecosistema? O és que la normalitat d’una tortuga no implica trobar-se indistintament a tots dos llocs? Quan estem a la platja, podem marcar el punt exacte on comença el mar?

En emportar-nos la noció de l’efecte vora cap al camp de la geopolítica, veiem que aquesta idea és comparable amb la de frontera. Podem dir que un espai fronterer comprèn el conjunt d’actes que tenen lloc allà on es dóna la trobada entre dos estats diferents, cadascun dels quals es regeix per unes polítiques concretes que determinen les condicions de vida dels seus habitants. Així com les tortugues i les granotes ens compliquen la tasca de diferenciar rotundament entre dos ecosistemes, també els habitants de la frontera ens dificulten la divisió absoluta d’un territori. Amb aquesta selecció, hem volgut posar en diàleg factors que actuen com a condicionants dels espais fronterers, i que es relacionen i viuen formant les realitats on els humans identifiquem l’efecte vora.

[ESP]
El efecto de borde es una noción de la biología que sirve para nombrar el conjunto de hechos que tienen lugar a partir del encuentro de dos ecosistemas radicalmente diferentes, como ocurre en la costa o donde un campo termina y comienza un bosque. Pensemos en los animales que viven a orillas del río. Para sobrevivir, especies como las ranas o las tortugas necesitan tanto el medio acuático como el terrestre. Si nos preguntamos de qué ecosistema forman parte, si del río o de la tierra, tendremos que aceptar que estos animales se encuentran en ambas realidades. ¿Por qué no consideramos que las rutinas de estos animales, con sus desplazamientos del agua a la tierra y de la tierra al agua, configuran un tercer ecosistema? ¿O es que la normalidad de una tortuga no implica encontrarse indistintamente en ambos lugares? ¿Cuando estamos en la playa, podemos marcar el punto exacto donde comienza el mar?

Al acercar la noción del efecto de borde hacia el campo de la geopolítica, vemos que esta idea es comparable con la de frontera. Podemos decir que un espacio fronterizo comprende el conjunto de actos que tienen lugar allí donde se da el encuentro entre dos estados diferentes, cada uno de los cuales se rige por unas políticas concretas que determinan las condiciones de vida de sus habitantes. Así como las tortugas y las ranas nos complican la tarea de diferenciar rotundamente entre dos ecosistemas, también los habitantes de la frontera nos dificultan la división absoluta de un territorio. Con esta selección, hemos querido poner en diálogo factores que actúan como condicionantes de los espacios fronterizos, y que se relacionan y viven formando las realidades donde los humanos identificamos el efecto de borde.

[ENG]
The edge effect is a notion used in biology to name the facts that take place with the meeting of two radically distinct ecosystems, as it happens in the coast or there where a field ends and begins a forest. Let’s think of those animals who live on the banks of a river. Turtles and frogs need both the aquatic and the terrestrial ecosystems. Can we decide to which of those do they belong to? Could we consider that their routine displacement from water to earth and viceversa shapes a third ecosystem? Doesn’t a turtle’s normalcy imply the reality of existing indistinctly in both places? When we are at the beach, can we determinate at which location exactly does the sea begin?

If we conceptually translate the notion of “edge effect” to the field of geopolitics, we can compare this to the idea of border. We can affirm that borderlands comprise the facts that take place with the meeting of two different states, each one with its own politics and lifestyle biases. In the same way that turtles and frogs complicate our task of distinguishing between two ecosystems, border inhabitants also problematize the absolute division of a territory. With this exhibition, we want to put in dialogue agents that shape the borderlands’ conditions in their interrelations as constituents of the realities that humans identify as edge effects.