Les pedres del camí « anna dot

anna dot

Les pedres del camí

2017
Amb la col·laboració d’Eugenio Tisselli, Daniel Moreno Roldán i Miguel Moreno Roldán.

Instal·lació (Impressions 3D amb LayBrick i àudio)

[CAT]
La proposta parteix d’una reflexió al voltant de l’expressió popular “ensopegar dues vegades amb la mateixa pedra”. Entenent que, en aquesta expressió, la paraula “pedra” la podem entendre com a sinònim de la paraula “error”, ens podem preguntar quines formes tenen els errors. Seria possible convertir els errors en formes visibles que poguéssim reconèixer com les pedres en un camí? Per fer alguns experiments amb això prenem la novel·la Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, en la qual el protagonista, autoproclamant-se cavaller (contra totes les de la llei!) i buscant viure aquelles aventures que ha llegit en els llibres de cavalleries, comet tota una sèrie d’errors que no fan sinó parlar-nos de la diferència entre les seves expectatives i la realitat. Basant-nos en aquesta contraposició entre l’ideal i la realitat resultant, hem desenvolupat un sistema que ens permet calcular la diferència entre aquests dos elements i obtenir una sèrie de números que utilitzem com a patrons per obtenir uns models digitals. Aquests models els imprimim amb LayBrick (un filament fet de pols d’arenisca), de manera que hem acabat obtenint una sèrie de formes, que anomenem pedres, i que representen la traducció dels errors comesos pel Quixot al llarg de la novel·la.

[ESP]
La propuesta empieza con una reflexión alrededor de la expresión popular “caer dos veces con la misma piedra”. En esta, la palabra “piedra” funciona como un sinónimo de la palabra “error”: “caer dos veces con la misma piedra” es equivalente a “cometer dos veces el mismo error”. Teniendo esto en cuenta, podemos preguntarnos por la forma de los errores. ¿Sería posible convertir los errores en formas visibles que pudiéramos reconocer como piedras en un camino? Para hacer algunos experimentos con esto tomamos la novela Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, en la cual el protagonista, autoproclamándose caballero (¡contra todas las de la ley!) y buscando vivir aquellas aventuras que ha leído en los libros de caballerías, comete toda una serie de errores que no hacen sino hablarnos de la diferencia entre las expectativas y la realidad. Basándonos en esta contraposición entre aquello ideal y la realidad resultante, hemos desarrollado un sistema que nos permite calcular la diferencia entre estos dos elementos y obtener una serie de números que usamos como patrones para obtener modelos digitales de piedras. Estos modelos los imprimimos en LayBrick (un filamento hecho de polvo de arenisca), de manera que hemos acabado obteniendo una serie de formas, que llamamos piedras, y que representan la traducción de los errores cometidos por el Quijote a lo largo de la novela.

[ENG]
The Catalan and Spanish version of “stepping twice into the same river” would be, literally, “to step twice with the same stone”. In this sentence the word “stone” functions as a sinonym for “mistake” or “error”, so that “to step twice with the same stone” would be the same as saying “to make the same mistake twice”. Considering this, we can ask ourselves about the shapes of mistakes. Would it be possible to turn mistakes into visible forms that were recognizable as rocks in a path? To experiment with this we took the novel Don Quijote de la Mancha, by Miguel de Cervantes, in which the main character becomes self proclaimed knight (in a way that totally contradicts the law!) and tries to live all the adventures he had read in cavalry novels. In this process he makes a series of mistakes. We interpret them as descriptions of the difference between expectations and reality.

les-pedres-5

les-pedres-2

les-pedres

Agraïments infinits/Agradecimientos infinitos/Infinite thanks: Rita Andreu, Eugenio Tisselli, Sergi Egea, Daniel Sors Raurell i família, David Cañones, Joan Dot, Daniel Moreno, Miguel Moreno.